Dr. Santosh Sahane M.Sc. Agri, Ph.D. (Entomology)
Mr. Gurudatta Lamture B.Sc. Agri, MBA (Marketing & HR.)
Mr. Vijaykumar Thorat M.Sc. Agri ( Soil Science)
Dr. Revati Jadhav M.Sc. Agri, Ph.D. (Botany)
Mr. Rahul baravkar M.Sc. Agri ( Plant Pathology)
Mrs. Pradnya Kunkulol B.Sc. Agri, MBA (Marketing & HR.)
Dr. SAGAR NIMBALKAR M. Sc. (Agri), Ph.D.(Horticulture)
Dr. Dattatray Thorave M. Sc. (Agri), Ph.D.(Agri)